ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декларирам, че посочената по-горе от мен информация е вярна, пълна и точна, и тъй като тя е изключително основание за евентуалното сключване на договора за паричен заем, заявявам, че ми е известна наказателната отговорност за измама, в случай че тази информация се окаже невярна, непълна или неточна. С оглед улеснение и съкращаване на процедурата за ползване услугите на „Бърз Кредит “ ЕООД (парични заеми) възлагам на същото да обработва и съхранява, предоставените от мен лични данни за сроковете предвидени в нормативни актове и/или съобразно посочените по-долу цели. Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани с цел: предварителна проверка на платежоспособността ми с оглед сключване на договор за паричен заем; администриране на сключени от мен договори за паричен заем; предприемане на необходими действия във връзка със събиране, доброволно или принудително, на мои задължения по сключени договори за паричен заем, както и с оглед изпълнение на нормативните изисквания за съхранение на документи от небанкови финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги. Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от „Бърз Кредит “ ЕООД за следните допълнителни цели: оценка на кредитоспособността ми; изготвяне на мое кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи мои кандидатствания за паричен заем; осъществяване на маркетингова дейност на Дружеството; оповестяване, в предвидените в нормативните актове случаи и съгласно възложеното тук, на предоставените от мен лични данни и информацията за моята кредитоспособност с цел изграждането и поддържането на кредитен имидж. С оглед изброените по-горе цели възлагам и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: търговски банки, лизингови дружества, небанкови финансови институции, дружества за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електрони съобщителни мрежи и/или услуги, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държани и/или общински органи. Давам съгласието си „Бърз Кредит “ ЕООД да изисква от Национална агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ), и респективно, да получава намиращите се в информационната система на НОИ и системите на НАП данни за доходите ми и извършваните от мен осигурителни плащания, както и другите мои данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни „Население“, посредством услугите на 3-то лице, като тези данни да бъдат предоставени съобразно § 1, т. 5 от ДР към ЗЗЛД. Запознат/а съм с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл.19 от ЗЗЛД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

НА „БЪРЗ КРЕДИТЕООД

 

Настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Бърз Кредит” ЕООД извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договори за потребителски кредит, по които „Бърз Кредит” ЕООД е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание  на „Бърз Кредит” ЕООД от 2011 година, съгласно изискванията на чл. 15 ал.2 от Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ и са актуализирани съгласно нормативите в българското законодателство.

 

 1. Договор за потребителски кредит. Определение. Сключване.

 

1.1       Определение

 

„Бърз Кредит” ЕООД предоставя потребителски кредити (заеми), съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на Българското гражданско и търговско законодателство.

”Бърз Кредит” ЕООД е регистрирана в търговския регистър към  Агенция по вписванията  със заявление  обр. А4  вх. №20101005131330 от 05.10.2010г, но започва работа от 02.02.2011г. след получаването на лиценз от БНБ.

 

Основната ни дейност е отпускане и управление на заеми /финанси/ със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства,

Седалище и адрес на управление – България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. „Преслав“ No 82 , има офис и в гр. Пловдив ул.”Самара”№2.

 

 

1.2.      Сключване на договора за потребителски кредит

 

Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Бърз Кредит” ЕООД предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит в размер от 100лв до 10 000лв. под формата на заем. С подписването на договора, Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и уговорените с договора и определените с настоящият документ общи условия, и да върне кредита на  „Бърз Кредит” ЕООД ведно с дължимите лихви. Договорът за потребителски кредит задължително се подписва от представител на „Бърз Кредит” ЕООД и лично от кредитополучателя и гаранта.

 

Сключването на договора за потребителски кредит става по молба на клиента с попълване на Искане за отпускане на кредит (по образец на компанията) отправен до представител на „Бърз Кредит” ЕООД с което клиента заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с  Искане за отпускане на кредит, клиентът предоставя на „Бърз Кредит” ЕООД копие от личната си карта, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да осигури поръчители по кредита, както и друга информация, която служителите на  „Бърз Кредит” ЕООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове. „Бърз Кредит”ЕООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в срок до 24 часа за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит.

За разглеждането,проучването и подаването на Искане за отпускане на кредит и за получаване на потребителски кредит, клиентът  не заплаща такса.

Разрешения кредит се предава на кредитополучателя в брой, за което същия подписва разходен касов ордер. Договорът се изготвя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Договорът се счита се за сключен от датата на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното издължаване на кредита към Кредитодателя.

 

 1. Общи условия, приложими при договорите за потребителски кредити

 

2.1       Задължително съдържание на договора.

 

Договорите за потребителски кредит се сключват в писмена форма и задължително съдържат:

 

 • дата и място на сключването на договора;
 • информация за страните;
 • общ размер на кредита (главница)
 • лихвен процент
 • лихвен процент при просрочени плащания за всеки ден просрочие
 • брой погасителни вноски
 • размер на погасителната вноска, включващ съответната част на главницата на отпуснатия заем, лихвата върху нея към момента на предоставяне на кредита и съответната част от годишния процент на разходите по кредита;
 • обща стойност на плащанията
 • застраховка злополука към кредита при договорени от „Бърз Кредит” ЕООД условия, в случай, че такава се предвижда
 • годишен процент на разходите, представляващ общата стойност на кредита за кредитополучателя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит, изчислен съгласно изискванията на чл. 22 от Закона за потребителския кредит.
 • погасителен план, определящ падежните дати на погасителните вноски;
 • разходите по чл.7 т.9 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка финансов риск), ако такива се предвиждат;
 • разходите по чл.7 т.10 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка злополука), ако такива се предвиждат;

(н)       право на отказ

(о)       предсрочно погасяване

 

 

2.2       Права и задължения на страните

 

2.2.1    Общи задължения на Кредитополучателя:

 

(а)                  Кредитополучателят е длъжен да издължи заема по реда и при            условията на договора, заедно с лихвите и разноските по него, на месечни вноски, броят, размерите и падежите, съгласно погасителния план, съставляващ неразделна част от договора за потребителски кредит;

 

(б)                  Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на „Бърз Кредит” ЕООД данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на „Бърз Кредит” ЕООД за всяка промяна, настъпила в дадената от него, при сключване на договора, информация и в частност, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера;

 

(в)                    Кредитополучателят и Поръчителят с подписването на договора за кредит декларират съгласието си Кредитодателя, по своя преценка да изпраща на посочените в искането за кредит мобилен телефон кратки текстови съобщения за дължими плащания по кредита /само при просрочени/ и друга информация относно кредита.

 

(г)                    Кредитополучателят изплаща месечните вноски на място в  офиса на „Бърз Кредит”ЕООД , а също е възможно с пощенски запис на адреса на компанията , а и по банков път на сметката на „Бърз Кредит”ЕООД, посочени в договора за потребителски кредит

 

(д)                     Кредитополучателят и Поръчителят са съгласни и разрешават на  Кредитодателя да предоставя информация за финансовото им състояние и/или информация представляваща лични данни, вкл. отношенията на Кредитополучателя с Кредитодателя на други дружества/лица за целите на изпълнение на настоящия договор и за целите на събиране на вземанията на Кредитодателя към тях в случаите на неизпълнение на договора за потребителски кредит.

 

2.2.1    Общи задължения на „Бърз Кредит” ЕООД:

 

 

(а)        „Бърз Кредит” ЕООД е длъжно да предостави преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя продукт /Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити/,Кредитоискателите предварително са уведомени за всички условия по кредита, запознати са с общите условия за предоставяне на кредит от страна на дружеството, прочели са договора за кредит и са съгласни с условията му.

(б)       „Бърз Кредит” ЕООД е длъжно да предостави за ползване разрешения заем /паричната сума предмет на договора за потребителски кредит/ в договорения размер, срокове и условия в деня на подписване на договора.

 

 

 

2.2.      Прехвърляне на вземането по договора за потребителски кредит

 

„Бърз Кредит” ЕООД има право да прехвърли вземането си по договора на трето лице, което намери за добре без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Бърз Кредит” ЕООД се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляря на вземането.

 

2.3.      Обезпечаване на заема

 

За връщането на кредита и за другите задължения по договорите за кредит, кредитополучателят и поръчителят отговарят солидарно. И двамата солидарни длъжници трябва да отговарят на условията за отпускане на потребителски кредит, които са посочени и в Европейският формуляр, а именно: физическо лице, което да представи служебна бележка от работодателя си за реалния си доход, издадена не по-рано от 3 дни от деня на кандидатстване  и да отговаря на следните изисквания: Да е навършило 21г. ; Да работи на безсрочен трудов договор ; Да има най-малко 6 мес  при настоящият си работодател и минимален осигурителен доход в размер на 2000лв ; През последните 5 /пет/ години да няма кредитна история в ЦКР на БНБ или да има кредитна история със статус не по-лош от 401-“редовен“ ; Да не е поръчител по друг активен договор за паричен заем .

При  неосигуряване на подходящ солидарен длъжник, за да бъде отпуснат потребителски кредит на кредитополучателя същият заплаща еднократна такса гаранция /неустойка/.

 

2.4.      Предсрочна изискуемост на заема

 

При просрочване на две или повече вноски, и считано от падежната дата на втората непогасена погасителна вноска, вземането на „Бърз Кредит” ЕООД става предсрочно изискуемо в целия му размер, ведно с дължимото просрочие и всички разноски за събиране на вземането за уведомителни писма и телекомуникационнни услуги, съдебни разходи, адвокатски хонорари и/или други действия. „Бърз Кредит” ЕООД има право да прекрати едностранно договор без да е длъжно да дава допълнителен срок за изпълнение на Кредитополучателя  и да обяви всичките си вземания по предоставения заем, в т.ч. изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихви за забава, разноски по събиране на вземането за предсрочно изискуеми в пълен размер, при настъпване на някоя от следните хипотези:

 

(а)      Кредитополучателят е нарушил всички или някое от условията по договора;.

 

(б)      Някои данни, потвърждения и/или други документи, предоставени от Кредитополучателя във връзка със сключването и изпълнението на договора се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на договора.

 

(в)      Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Кредитополучателя.

 

В срок от 10 (десет) дни от настъпване на предсрочната изискуемост, Кредитополучателят трябва да изплати на „Бърз Кредит” ЕООД всички дължими суми, в т.ч. главницата, лихвите, и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения срок Кредитополучателят следва да заплати обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден забава, изчислена върху цялата дължима главница.

 

При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя в указания срок при настъпване на предсрочна изискуемост, „Бърз Кредит” ЕООД може да пристъпи към принудително събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите и  разноските.

 

2.5              Издължаване на  заема

Заемът се издължава на месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски –главница и определената лихва, съставляваща печалбата на „Бърз Кредит” ЕООД и в някои случай гаранция при неотговаряне на условията на дружеството за отпускане на потребителски кредит.

Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

При забава на една или повече месечни погасителни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на „Бърз Кредит” ЕООД до окончателното изплащане на задължението.

Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в последователност, лихва, гаранция, главница и разноски.

Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на плащането. При инфлация, по-голяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на годишна база, „Бърз Кредит” ЕООД има право да преизчисли размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.

2.6.      Предсрочно погасяване

Кредитополучателя има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без особена причина, да се откаже от кредита в срок от 14 дни, считано от датата на сключването на договора с писмено уведомление предоставено лично в офиса или изпратено до компанията с препоръчана поща с обратна разписка, чрез куриер, чрез известие за доставяне или по друг начин, който може да бъде доказан съгласно приложимото законодателство

Кредитополучателят може да изпълни задължението си по договора за потребителски кредит предсрочно и/или частично. Кредитополучателят би могъл да промени срока на изплащане и размера на погасителните вноски /разсрочване/. В този случай Кредитополучателят дължи на „Бърз Кредит” ЕООД остатъка от главницата, амортизиран с платените до момента погасителни вноски.

Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.

 

2.7       Прекратяване на договора

Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя или предсрочно плащане, съгласно условията на същия и настоящите общи условия.

 

2.8.             Общи условия относно плащанията по заема

Всички изчисления на лихва­ и  главница се правят въз основа на година от 365 дни. Разходите, извън размера на погасителната вноска и свързани с кредита, както и разходите свързани с изпълнението на задължения по договора са изцяло за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя по действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга.

 

2.9  Други условия

 

2.9.1    Кореспонденция.

Всички предизвестия, уведомления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до договора следва да бъдат в писмена форма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично, изпратени по факс с потвърждение на получаването, изпратени чрез препоръчана поща на адресите на Страните посочени в договора.

„Бърз Кредит” ЕООД се задължава да ползва предоставената при или по повод на договора за потребителски кредит информация само за нуждите на своята дейност, като предоставя достъп до същата информация на свои служители и/или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на същата информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор. Кредитополучателят с подаването на молбата за кредит, съответно с подписването на договора за кредит, упълномощава „Бърз Кредит” ЕООД да проверява пълнотата и верността на предоставената информация, по всяко време до погасяването на кредита, чрез свои служители, и/или независими изпълнители и/или източници. Прехвърлянето на правата на „Бърз Кредит” ЕООД по договора (ведно с предаването на настоящия документ на приобретателя на правата), предявяването му от „Бърз Кредит” ЕООД пред съд за осъществяване на своите права или предоставянето му на контролен орган в изпълнение на задължение по закон не съставлява неизпълнение на задължението на „Бърз Кредит” ЕООД по предходното изречение.

Предоставената от Кредитополучателя информация съдържа лични данни и данни за имущественото състояние на Кредитополучателя, необходима предпоставка, за да бъде разгледано искането за кредит. С полагането на саморъчния си подпис върху настоящия документ, Кредитополучателят потвърждава, че е предоставил информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „Бърз Кредит” ЕООД да му предостави кредит при изложените в този документ условия и параметри. Кредитополучателят заявява съгласието си да бъде заснеман при кандидатстването, одобряването и/или усвояването на кредита от съображения за сигурност, като записите бъдат съхранявани на всякакви носители в бази данни на „Бърз Кредит” ЕООД. Кредитополучателят удостоверява чрез подписа си, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на  кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.

С полагането на подписа си под този документ, Кредитополучателят потвърждава, че съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена, че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да било начин, и че е пълна и вярна във всяко едно отношение, потвърждава нейната истинност и е уведомен, че за посочени неверни данни носи наказателна отговорност по НК. Кредитополучателят декларира, че данните (включително телефон, месторабота, доходи, разходи, пояснения и обяснения), дадени при кандидатстването за кредит пред и изискани от „Бърз Кредит” ЕООД, и преди съставянето на настоящия документ, и съхранени независимо от начина и носителя в бази данни на „Бърз Кредит” ЕООД, съдържащи се и отпечатани в този документ са верни. Кредитополучателят потвърждава, че се е запознал, разбира и приема условията и параметрите на настоящия Договор за Потребителски кредит и че е запознат с обстоятелството, че подписването на този Договор води до встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора. С полагането на подписа си Кредитополучателят дава съгласието си „Бърз Кредит” ЕООД да съхранява цялата придобита във връзка с получаването на кредита информация на всякакви носители, както и да го уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, лично / чрез Представител / или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити, нови финансови продукти и / или услуги, бизнес партньори и стоки / услуги, предлагани от бизнес партньори, и / или други обстоятелства, свързани с кредитната дейност.

 

Всякакви спорове, възникващи от или във връзка със задълженията на страните по договора за потребителски кредит, за чието разрешаване страните не постигнат съгласие, включително спорове, възникващи от или във връзка с неговото тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване, се разрешават от компетентния български съд в гр. Ямбол Пра­ва­та на страните по договора за потребителски кредит са кумула­тив­ни и не изключ­ват дру­ги пра­ва, предос­та­вени им от за­ко­на, и мо­гат да бъ­дат упраж­ня­ва­ни винаги и толко­ва чес­то, кол­ко­то страните сче­тат за необхо­ди­мо.  Вся­ко ос­во­бож­да­ва­не на Страните от ня­как­во ус­ло­вие по договора за потребителски кредит и вся­ко съг­ла­сие или одоб­ре­ние ще се счи­тат в си­ла, са­мо ако са да­де­ни в пис­мен вид и то са­мо за цел­та и при условията (ако има такива), за ко­и­то са да­де­ни.

 

3.0. Годишен Процент на Разходите
Годишният Процент на Разходите показва какъв е общият разход (лихви и такси) по кредита, изразен като годишен процент от сумата на заема. Формулата за изчисляване на ГПР е предвидена за кредити, които се изплащат на месечна база и имат продължителност минимум една година. ГПР зависи и от размера на кредита, който теглите.

Кредитирането на по-малки суми е по-скъпо за кредиторите, затова и лихвата по тях е по-висока. По тази причина препоръчваме сравняването на кредити, които имат равни параметри като сума и срок на изплащане, за да получите реални резултати от съпоставката.

До­го­ворът за потребителски кредит  може да се променя само с писменото съгласие  на страните по него.

Офис Ямбол

8600 гр.Ямбол, ул."Преслав" № 82

0894 244 228, 0889 010202

Пон - Пт 08:30 - 19:30, Събота 09:00 - 16:00

ОфисИ Пловдив

4000 гр.Пловдив, ул."Самара" № 2

0889 614 725

4004 гр.Пловдив, бул."Македония" № 63

0877 614 747

Пон - Пт 09:00 - 17:30

Наши партньори са:

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер