Разгледайте различните варианти на месечни вноски

Месечна лихва  3.4%

Избери сума

0лв. 5000лв.

Месеци

1 месец 18 месецa
Месечната Ви вноска ще бъде лв. на месец
Всичко за плащане:

Кандидатствай за този кредит

Месечна лихва  3.4% + Гаранция

Избери сума

0лв. 5000лв.

Месеци

1 месец 18 месецa
Месечната Ви вноска ще бъде лв. на месец
Всичко за плащане:

Кандидатствай за този кредит

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ .ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ.

1.1. Настоящите Общи условия регламентират общите правила, при които „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД   –  ЯМБОЛ, със седалище и адрес на управление: гр. ЯМБОЛ, ул. “ПРЕСЛАВ” 82, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201299550, (наричано по-нататък още и „ДРУЖЕСТВОТО”), с електронна поща barz_kredit@mail.bg   и barz.kredit@abv.bg  и уебстраница www.barz-kredit.com, извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически и юридически лица.

1.2. ДРУЖЕСТВОТО е финансова институция по смисъла на ЗКИ. „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД   ЯМБОЛ  е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00226. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

1.3. „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД   предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство.

1.4. Общите условия съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД   и на  кредитополучателите.

1.5. Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и кредитополучателите, и са задължителни за страните по тези договори. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретните договори, се прилагат условията по договорите.

1.6. Предоставянето на потребителски кредит подлежи на предварително одобрение от ДРУЖЕСТВОТО съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от клиента и нейното приемане от ДРУЖЕСТВОТО не задължава ДРУЖЕСТВОТО да предостави искания потребителски кредит.

1.7. Общите условия към договорите за потребителски кредит се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема клиенти, или на уебстраницата „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД

1.8. По смисъла на тези Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):

1.8.1. Клиент е всяко физическо лице, което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставяни от „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД

1.8.2. Кредитополучател е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, на което ДРУЖЕСТВОТО е одобрило искането за ползване на потребителски кредит и което е страна по договор за потребителски кредит;

1.8.3. Искане за отпускане на потребителски кредит е стандартизирана форма за отпускане на кредит, в която Клиентът следва да посочи лични данни,желана сума на кредита и период на изплащане и др., съществена за одобряването на кредита информация. Попълва се в офиса на  ДРУЖЕСТВОТО

1.8.4. Уведомление за отказан кредит – съобщение, изпратено от ДРУЖЕСТВОТО до Клиента чрез текстово съобщение (SMS) или гласово съобщение на предоставения телефон от клиента за контакт, в което ДРУЖЕСТВОТО недвусмислено заявява, че отказва да отпусне кредит на Клиента или дава препоръки за да отпусне желаната сума;

1.8.5. Уебстраница – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращо се на следния адрес в интернет: …………………………………. разположен уебсайтът на ДРУЖЕСТВОТО. В него се съдържа информация за предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги;

1.8.6. Одобрение за отпускане на потребителски кредит – съгласие на Дружеството за отпускане на кредит в поисканите от клиента размер и срок, въз основа на което и след получаване на съгласието на Клиента за сключване на договора, Договорът за потребителски кредит се счита сключен след подписване от клиента в офиса на дружеството;

1.8.7. Страни – ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;

1.8.8. Работното време на ДРУЖЕСТВОТО е посочено на уебстраницата

1.8.9. Гаранция – банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България, или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България. Гаранцията следва да съдържа неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „БЪРЗ КРЕДИТ ” ЕООД   ЯМБОЛ всички дължими от Кредитополучателя суми след първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

1.8.11. Солидарни длъжници – физически лица, които поемат задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за потребителски кредит.

Офис Ямбол

8600 гр.Ямбол, ул."Преслав" № 82

0894 244 228, 0889 010202

Пон - Пт 08:30 - 19:30, Събота 09:00 - 16:00

Офис Пловдив

4000 гр.Пловдив, ул."Самара" № 2

0889 614 725

Пон - Пт 09:00 - 17:30

Наши партньори са:

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер