ДЕКЛАРАЦИЯ за защита на личните данни

ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен данните, които предоставям на „БЪРЗ КРЕДИТ”ЕООД с адрес на управление гр.Ямбол ул.”Преслав”№82  с Управител  Красимира Русинова Желязкова,  във  връзка  с настоящото  кандидатстване за сключване на договор за кредит, които са лични данни по смисъла на чл.19 ал.1 от Закона за защита на личните данни, да се обработват и ползват само във връзка с кандидатстването за сключване на ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ, както и че имам право да се запознавам с предоставените и обработени данни.

Запознат съм с целта и средствата  на обработката им, доброволния характер на данните и последиците за отказ за предоставяне, получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат предоставени данните и сферата на ползуването им, правото на достъп и на поправка на събраните данни, наименованието и адреса на “БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД и на обработващия данните.

Настоящото  да  се  счита  за  съгласие  по  смисъла  на чл.19 ал.1 от Закона  за защита  на  личните  данни.

Съгласявам се с „БЪРЗ КРЕДИТ“ЕООД да извърши с моите лични данни справка в ЦКР на БНБ и НАП/ НОИ включително и да събира информация по електронен път в пълен обем без ограничение, включително информация относно точния размер на съдържащия се в информационния масив доход, включително и информация представляваща производствена или търговска тайна като надчислен осигурителен доход за наети или наемани на работа лица, размер на направените вноски по фондове и други във връзка с кандидатстването ми за сключване на договор за кредит  с „БЪРЗ КРЕДИТ“ЕООД

Call Now Button