Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ по договор за потребителски кредит на „БЪРЗ КРЕДИТ”ЕООД

 

Настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Бърз Кредит” ЕООД извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договори за потребителски кредит, по които „Бърз Кредит” ЕООД е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание  на „Бърз Кредит” ЕООД от 13.07.2020 година и са актуализирани съгласно нормативите в българското законодателство.

 1. Договор за потребителски кредит. Определение. Сключване.

1.1. Определение

 „Бърз Кредит” ЕООД предоставя потребителски кредити (заеми), съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на Българското гражданско и търговско законодателство.

”Бърз Кредит” ЕООД е регистрирана в търговския регистър към  Агенция по вписванията  със заявление  обр. А4  вх. №20101005131330 от 05.10.2010г, но започва работа от 02.02.2011г. след получаването на лиценз от БНБ.

Основната ни дейност е отпускане и управление на заеми /финанси/ със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства,

Седалище и адрес на управление – България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. “Преслав” No 82 , с офиси в гр. Пловдив на ул. ”Самара”№2 и на бул. ”Македония”  №63.

1.2. Сключване на договора за потребителски кредит

Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Бърз Кредит” ЕООД предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит в размер от 100лв до 10 000лв. под формата на заем. С подписването на договора, Кредитополучателите се задължават да ползват предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и уговорените с договора и определените с настоящият документ общи условия, и да върне кредита на  „Бърз Кредит” ЕООД ведно с дължимите лихви и такси. Договорът за потребителски кредит задължително се подписва от представител на „Бърз Кредит” ЕООД и лично от кредитополучателя и солидарния длъжник.

Сключването на договора за потребителски кредит става по молба на клиента с попълване на Искане за отпускане на кредит (по образец на компанията) отправен до представител на „Бърз Кредит” ЕООД с което клиента заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с  Искане за отпускане на кредит, клиентът предоставя на „Бърз Кредит” ЕООД  данните от личната си карта, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да осигури солидарен длъжник по кредита, както и друга информация, която служителите на  „Бърз Кредит” ЕООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове. „Бърз Кредит” ЕООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в срок до 2 часа за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит.

Разрешения кредит се предава на кредитополучателите в брой, за което същите се подписват на  разходен касов ордер. Договорът се изготвя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Договорът се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното издължаване на кредита към Кредитодателя.

 1. Общи условия, приложими при договорите за потребителски кредити

2.1. Задължително съдържание на договора.

Договорите за потребителски кредит се сключват в писмена форма и задължително съдържат:

 • дата и място на сключването на договора;
 • информация за страните;
 • общ размер на кредита (главница)
 • лихвен процент
 • лихвен процент при просрочени плащания за всеки ден просрочие
 • брой погасителни вноски
 • размер на погасителната вноска, включващ съответната част на главницата на отпуснатия заем, лихвата върху нея към момента на предоставяне на кредита и съответната част от годишния процент на разходите по кредита;
 • обща стойност на плащанията
 • застраховка злополука към кредита при договорени от „Бърз Кредит” ЕООД условия, в случай, че такава се предвижда
 • годишен процент на разходите, представляващ общата стойност на кредита за кредитополучателя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит, изчислен съгласно изискванията на чл. 22 от Закона за потребителския кредит.
 • погасителен план, определящ падежните дати на погасителните вноски;
 • разходите по чл.7 т.9 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка финансов риск), ако такива се предвиждат;
 • разходите по чл.7 т.10 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка злополука), ако такива се предвиждат;

(н) право на отказ

(о) предсрочно погасяване

2.2. Годишен Процент на Разходите.

Годишният Процент на Разходите показва какъв е общият разход (лихви и такси) по кредита, изразен като годишен процент от сумата на заема. Формулата за изчисляване на ГПР е предвидена за кредити, които се изплащат на месечна база и имат продължителност минимум една година. ГПР 49.3711%, лихвен процент 3.4%.

2.3. Права и задължения на страните

2.3.1. Общи задължения на Кредитополучателите:

             (а) Кредитополучателите са длъжни да издължат кредита по реда и при  условията на договора, заедно с лихвите, таксите и разноските по него, на месечни вноски, броят, размерите и падежите, съгласно погасителния план, съставляващ неразделна част от договора за потребителски кредит;

             (б)  Кредитополучателите носят отговорност за истинността и верността на предоставените на „Бърз Кредит” ЕООД  данни и документи. Кредитополучателите се задължават да съобщават своевременно на „Бърз Кредит” ЕООД за всяка промяна, настъпила в дадената от тях, при сключване на договора, информация и в частност, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера;    

           (в) Кредитополучателят и Солидарния длъжник с подписването на договора за кредит декларират съгласието си Кредитодателят, по своя преценка да изпраща на посочените в искането за кредит мобилен телефон кратки текстови съобщения за дължими плащания по кредита /само при просрочени/ и друга информация относно кредита.

           (г) Кредитополучателят изплаща месечните вноски на място в  офиса на „Бърз Кредит”ЕООД , а също е възможно с пощенски запис на адреса на компанията , а и по банков път на сметката на „Бърз Кредит”ЕООД, посочени в договора за потребителски кредит

          (д) Кредитополучателят и Солидарния длъжник са съгласни и разрешават на  Кредитодателя да събира, обработва, съхранява и предоставя информация за финансовото им състояние и/или информация, представляваща лични данни, вкл. отношенията на Кредитополучателя с Кредитодателя на други дружества/лица за целите на изпълнение на  договора за потребителски кредит и за целите на събиране на вземанията на Кредитодателя към тях в случаите на неизпълнение на договора за потребителски кредит.

2.3.2. Общи задължения на „Бърз Кредит” ЕООД:

(а) „Бърз Кредит” ЕООД е длъжно да предостави преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя продукт /Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити/, Кредитоискателите предварително са уведомени за всички условия по кредита, запознати са с общите условия за предоставяне на кредит от страна на дружеството, прочели са договора за кредит и са съгласни с условията му.

(б) „Бърз Кредит” ЕООД е длъжно да предостави за ползване разрешения кредит /паричната сума предмет на договора за потребителски кредит/ в договорения размер, срокове и условия в деня на подписване на договора.

2.4. Прехвърляне на вземането по договора за потребителски кредит          

„Бърз Кредит” ЕООД има право да прехвърли вземането си по договора на трето лице, което намери за добре без да се изисква съгласието на Кредитополучателите за това. В този случай „Бърз Кредит” ЕООД се задължава да уведоми Кредитополучателите за настъпилата промяна в титуляря на вземането.

2.5. Обезпечаване на кредита

За връщането на кредита и за другите задължения по договорите за кредит, кредитополучателят и солидарния длъжник отговарят солидарно. И двамата солидарни длъжници трябва да отговарят на условията за отпускане на потребителски кредит: физически лица, които да представят служебна бележка от работодателите си за реалния си доход, издадена не по-рано от 3 дни от деня на кандидатстване, да осигурят банкова гаранция до размера на кредита, за който кандидатстват и да отговарят на следните изисквания: Да са навършили 21г. ; Да работят на безсрочен трудов договор ; Да имат най-малко 6 месеца при настоящият си работодател и осигурителен доход в размер на 2000лв ; През последните 5 /пет/ години да нямат кредитна история в ЦКР на БНБ или ако имат да имат кредитна история със статус не по-лош от 401-“редовен“ ; Да не са солидарни длъжници по други активни договори за паричен заеми, кредити или финансов лизинг.

При  неосигуряване на подходящ солидарен длъжник, за да бъде отпуснат потребителски кредит на кредитополучателя същият заплаща еднократна такса гаранция, която може да бъде разсрочена, но без допълнително олихвяване.

2.6. Предсрочна изискуемост на кредита

При просрочване на две или повече вноски, и считано от падежната дата на втората непогасена погасителна вноска, вземането на „Бърз Кредит” ЕООД става предсрочно изискуемо в целия му размер, ведно с дължимото просрочие и всички разноски за събиране на вземането за уведомителни писма и телекомуникационнни услуги, съдебни разходи, адвокатски хонорари и/или други действия.

„Бърз Кредит” ЕООД има право да прекрати едностранно договора, без да е длъжно да дава допълнителен срок за изпълнение на Кредитополучателите  и да обяви всичките си вземания по предоставения кредит, в т.ч. изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, гаранции, лихви за забава, такси и разноски по събиране на вземането за предсрочно изискуеми в пълен размер, при настъпване на някоя от следните хипотези:

(а) Кредитополучателите са нарушили всички или някое от условията по договора.

(б) Някои данни, потвърждения и/или други документи, предоставени от Кредитополучателите във връзка със сключването и изпълнението на договора се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на договора.

 (в) Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Кредитополучателите.

В срок от 10 (десет) дни от настъпване на предсрочната изискуемост, Кредитополучателите трябва да изплатят на „Бърз Кредит” ЕООД всички дължими суми, в т.ч. главницата, лихвите,таксите и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения срок Кредитополучателите следва да заплатят обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден забава, изчислена върху цялата дължима главница.

При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателите в указания срок при настъпване на предсрочна изискуемост, „Бърз Кредит” ЕООД може да пристъпи към принудително събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите и  разноските.

2.7. Издължаване на  кредита

Кредита  се издължава на месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски –главница и определената лихва, съставляваща печалбата на „Бърз Кредит” ЕООД и еднократна такса неустойка при неизпълнение на условията на дружеството за отпускане на потребителски кредит.

Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

 При забава на една или повече месечни погасителни вноски Кредитополучателите дължат неустойка за забавата в размер  на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска

 Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в последователност, лихва, гаранция, главница и разноски.

Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на плащането. При инфлация, по-голяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на годишна база, „Бърз Кредит” ЕООД има право да преизчисли размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.

2.8. Предсрочно погасяване

Кредитополучателите имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без особена причина, да се откажат от кредита в срок от 14 дни, считано от датата на сключването на договора с писменно уведомление предоставено лично в офиса или изпратено до компанията с препоръчана поща с обратна разписка, чрез куриер, чрез известие за доставяне или по друг начин, който може да бъде доказан съгласно приложимото законодателство

Кредитополучателите могат да изпълнят задължението си по договора за потребителски кредит предсрочно и/или частично. Кредитополучателите биха могли да променят срока на изплащане и размера на погасителните вноски /разсрочване/. В този случай Кредитополучателите дължат на „Бърз Кредит” ЕООД остатъка от главницата, амортизиран с платените до момента погасителни вноски.

Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.

2.9. Прекратяване на договора

Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя и/или солидарния длъжник,както и при предсрочно плащане, съгласно условията на същия и настоящите общи условия.

2.10. Общи условия относно плащанията по кредита

Всички изчисления на лихва, главница и такса се правят въз основа на година от 365 дни. Разходите, извън размера на погасителната вноска и свързани с кредита, както и разходите свързани с изпълнението на задължения по договора са изцяло за сметка на Кредитополучателите и тяхната стойност се определя по действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга.

2.11. Други условия

2.11.1. Кореспонденция.

Всички предизвестия, уведомления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до договора следва да бъдат в писмена форма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично, изпратени по факс с потвърждение на получаването, изпратени чрез препоръчана поща на адресите на Страните, посочени в договора.

2.11.2. Лични данни и информация

Информацията, съдържаща лични данни и данни за имущественото състояние на Кредитополучателя/Съдлъжника, е необходима предпоставка, за да бъде разгледано искането за кредит от страна на Кредитодателя.

С полагането на саморъчните си подписи Кредитополучателят/Съдлъжникът дават съгласието си за събиране, обработване и съхраняване на техните лични данни от страна на Кредитодателя и оправомощени от него лица, за целите на пълното и точно изпълнение на договора за потребителски кредит. Кредитополучателят/Съдлъжникът потвърждават, че предоставят необходимата информация лично и доброволно и с цел да мотивират „Бърз Кредит” ЕООД да им предостави потребителски кредит.

Кредитополучателите удостоверяват чрез подписа си, че предоставената от тях информация е вярна и са уведомени, че предоставянето на невярна информация, с цел получаване на  кредит, е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.

Кредитополучателят/Съдлъжникът заявяват, че са запознати с условията на Кредитодателя за събиране, обработване и съхраняване на лични данни за целите на изпълнение на договора за потребителски кредит и че приемат тези условия, вкл. че дават съгласието си за размножаване, поддържане, обработване и съхраняване на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с договора за потребителски кредит, за целите на неговото изпълнение.

Кредитополучателят/Съдлъжникът са съгласни и разрешават на Кредитодателя, за целите на изпълнение на договора за кредит и за целите на събиране на вземанията му към тях в случаите на неизпълнение на договора, да предоставя на други дружества/лица информация за финансовото им състояние и/или информация, представляваща лични данни, вкл. относно отношенията на Кредитополучателя/Съдлъжника с Кредитодателя.

Кредитополучателят/Съдлъжникът са уведомени, че могат по всяко време да упражнят правото си на достъп и правото за коригиране на личните им данни, предоставени във връзка с договора за потребителски кредит.

Кредитополучателите заявяват съгласието си да бъдат заснемани при кандидатстването, одобряването и/или усвояването на кредита от съображения за сигурност, като записите бъдат съхранявани на носители в бази данни на „Бърз Кредит” ЕООД.

С полагането на подписите си в договора за потребителски кредит, Кредитополучателите потвърждават, че съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена, че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да било начин, и че е пълна и вярна във всяко едно отношение, потвърждава нейната истинност и са уведомени, че за посочени неверни данни носят наказателна отговорност по НК. Кредитополучателите декларират, че данните (включително телефон, месторабота, доходи, разходи, пояснения и обяснения), дадени при кандидатстването за кредит пред и изискани от „Бърз Кредит” ЕООД и съхранени независимо от начина и носителя в бази данни на „Бърз Кредит” ЕООД, съдържащи се и отпечатани в договора, са верни. Кредитополучателите потвърждават, че са се запознали, разбират и приемат условията и параметрите в Договора за Потребителски кредит и че са запознати с обстоятелството, че подписването му води до встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора. С полагането на подписите си Кредитополучателят и солидарния длъжник дават съгласието си „Бърз Кредит” ЕООД да съхранява цялата придобита във връзка с получаването на кредита информация на всякакви носители, както и да ги уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, лично / чрез Представител / или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити, нови финансови продукти и / или услуги, бизнес партньори и стоки / услуги, предлагани от бизнес партньори, и / или други обстоятелства, свързани с кредитната дейност.

„Бърз Кредит” ЕООД се задължава да ползва предоставената при или по повод на договора за потребителски кредит информация само за нуждите на своята дейност, като предоставя достъп до същата информация на свои служители и/или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на същата информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на  договора. Кредитополучателите с подаването на искането за кредит, съответно с подписването на договора за кредит, упълномощават „Бърз Кредит” ЕООД да проверява пълнотата и верността на предоставената информация, по всяко време до погасяването на кредита, чрез свои служители, и/или независими изпълнители и/или източници. Прехвърлянето на правата на „Бърз Кредит” ЕООД по договора (ведно с предаването на настоящия документ на приобретателя на правата), предявяването му от „Бърз Кредит” ЕООД пред съд за осъществяване на своите права или предоставянето му на контролен орган в изпълнение на задължение по закон не съставлява неизпълнение на задължението на „Бърз Кредит” ЕООД по предходното изречение.

Координатите за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни в „Бърз Кредит” ЕООД са: e-mail:barz_kredit@mail.bg; адрес: гр.Ямбол, ул. “Преслав” №82

Контролни органи относно правата на Кредитополучателя/Съдлъжника са: Комисия за защита на потребителите, гр.Ямбол, ул. „Търговска” № 2, ет. 2, стаи 4 и 6, гр. Пловдив ул. Васил Левски №50 и Комисия за защита на личните данни, София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15.

2.10.3. Разрешаване на спорове.

 Всякакви спорове, възникващи от или във връзка със задълженията на страните по договора за потребителски кредит, за чието разрешаване страните не постигнат съгласие, включително спорове, възникващи от или във връзка с неговото тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване, се разрешават от компетентния Районен Съд в Р.България.

Пра­ва­та на страните по договора за потребителски кредит са кумула­тив­ни и не изключ­ват дру­ги пра­ва, предос­та­вени им от за­ко­на, и мо­гат да бъ­дат упраж­ня­ва­ни винаги и толко­ва чес­то, кол­ко­то страните сче­тат за необхо­ди­мо.  Вся­ко ос­во­бож­да­ва­не на Страните от ня­как­во ус­ло­вие по договора за потребителски кредит и вся­ко съг­ла­сие или одоб­ре­ние ще се счи­тат в си­ла, са­мо ако са да­де­ни в пис­мен вид и то са­мо за цел­та и при условията (ако има такива), за ко­и­то са да­де­ни.

До­го­ворът за потребителски кредит  може да се променя само с писменото съгласие  на страните по него.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за защита на личните данни

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен данните, които предоставям на „БЪРЗ КРЕДИТ”ЕООД с адрес на управление гр.Ямбол ул.”Преслав”№82  с Управител  Красимира Русинова Желязкова,  във  връзка  с настоящото  кандидатстване за сключване на договор за кредит, които са лични данни по смисъла на чл.19 ал.1 от Закона за защита на личните данни, да се обработват и ползват само във връзка с кандидатстването за сключване на ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ, както и че имам право да се запознавам с предоставените и обработени данни.

Запознат съм с целта и средствата  на обработката им, доброволния характер на данните и последиците за отказ за предоставяне, получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат предоставени данните и сферата на ползуването им, правото на достъп и на поправка на събраните данни, наименованието и адреса на “БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД и на обработващия данните.

Настоящото  да  се  счита  за  съгласие  по  смисъла  на чл.19 ал.1 от Закона  за защита  на  личните  данни.

Съгласявам се с „БЪРЗ КРЕДИТ“ЕООД да извърши с моите лични данни справка в ЦКР на БНБ и НАП/ НОИ включително и да събира информация по електронен път в пълен обем без ограничение, включително информация относно точния размер на съдържащия се в информационния масив доход, включително и информация представляваща производствена или търговска тайна като надчислен осигурителен доход за наети или наемани на работа лица, размер на направените вноски по фондове и други във връзка с кандидатстването ми за сключване на договор за кредит  с „БЪРЗ КРЕДИТ“ЕООД.

Call Now Button